Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

29.03.2022

 

Pohjoisen aikuissosiaalityö

 

 

Aikuissosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

5 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoisen aikuissosiaalityö, työavain SOTE-01-194-22

HEL 2022-004517 T 01 01 01 01

Päätös

Pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 083144, toimintayksikkö 395640, työpiste 100070) 1.5.2022 lukien 3424,78 euroa tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Virkaan valittu on jo aiemmin esittänyt selvityksen terveydentilastaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisteriotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.5.2022 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata 16 - 29-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättäminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely nuorten ja nuorten verkostojen kanssa sekä muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, dokumentointitaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiutta pari- ja tiimityöskentelyyn ja soveltuvuutta tehtävään. 

Eduksi luettiin työkokemus nuorten sosiaalityöstä / aikuissosiaalityöstä ja Helsingin palvelujärjestelmän tuntemus.

Sosiaalityöntekijän virka (083144) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.3.-21.3.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-toimiston haussa. Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli kahdella hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa, ********** **********

********** ilmoitti 24.5.2022 viestillä, että peruu työhaastattelun.

********** haastattelun suorittivat 25.3.2022 johtava sosiaalityöntekijä ********** johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteen maisteri ja hänellä on suoritetun tutkinnon perusteella sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän pätevyys. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on vahvaa osaamista ja kokemusta nuorten sosiaalityöstä Helsingissä. Hänellä on erinomainen tuntemus Helsingin palvelujärjestelmästä ja erityisesti nuorten palveluista.  Haastattelussa tuli esiin erinomaiset vuorovaikutustaidot, joustavuus ja valmiudet sekä itsenäiseen että pari- ja tiimityöhön ja positiivinen asenne nuorten sosiaalityön kehittämiseen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti vahvaa osaamista ja kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävissä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, positiivista asennetta nuorten sosiaalityön kehittämiseen, joustavuutta ja erinomaisia valmiuksia sekä itsenäiseen että pari- ja tiimityöhön.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen pohjoisen nuorten sosiaalityössä.

Lisätiedot

Maarit Helin, hallintoassistentti, puhelin: 310 56303

maarit.helin(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalistaus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntija

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566