Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu

24.09.2019

 

Lastensuojelun palvelut

 

 

Lastensuojelupalvelujen päällikkö

 

 

 

 

9 §

Oulunkylän vastaanoton johtajan sijaisten päätösvallan määrääminen johtajan ollessa estynyt

HEL 2019-009927 T 00 01 00

Päätös

Lasten vastaanoton johtaja ********** ollessa estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäväänsä, hänen sijaisenaan ensisijaisesti toimii vastaava ohjaaja ********** toissijaisesti erityissosiaalityöntekijä ********** kolmantena on ts. perhekuntoutuksen päällikkö ********** Tässä tehtävässään sijaiseksi määrätyt henkilöt käyttävät laitoksen johtajalle kuuluvaa päätösvaltaa siten kuin lastensuojelulain 11 luvussa on säädetty.

Päätöksen perustelut

Lastensuojelun johtaja on 3.7.2019 päätöksessä 42 § päättänyt, että lasten vastaanoton lastenkodin johtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä: vastaava ohjaaja (vak.nro 035662), erityissosiaalityöntekijä (vak.nro 035500) ja perhekuntoutuksen päällikkö (vak.nro 035658). Jotta he voivat sijaisena käyttää lastensuojelulain 11 luvun päätösvaltaa, asiasta tulee erikseen määrätä.

Lisätiedot

Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sijaiset

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Lastenkodin johtaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566