Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu

14.03.2019

 

Lastensuojelun palvelut

 

 

Lastensuojelupalvelujen päällikkö

 

 

 

 

2 §

Lastenkodin johtajan viransijaisuuden täyttäminen, työavain 7-252-19

HEL 2019-003263 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelupalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi YAMK Maarit Leskelän lastenkodin johtajan viransijaisuuteen (vakanssinumero 032624, toimintayksikkö 395240, työpiste 100110) ajalle 1.4.2019- 31.12.2021 3681,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin (ei sisällä 1.4.2019 yleiskorotusta) ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lastensuojelun palvelut/nuorten vastaanotto.

Päätöksen perustelut

Lastenkodin johtajan viransijaisuus (vakanssinumero 032624) on ollut julkisesti haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalla 30.1.- 18.2.2019.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan lastenkodin johtajan viransijaisuuteen ottaa lastensuojelupalvelujen päällikkö.

Lastenkodin johtajan tehtäviin kuuluu nuorten ympärivuorokautisen vastaanoton johtaminen, kehittäminen, seuranta ja arviointi. Tehtäviin sisältyy asiakasprosesseihin liittyvää päätöksentekoa. Lastenkodin johtaja toimii verkosto- ja yhteistyössä lapsen lähi- ja viranomaisverkostojen kanssa. Tehtäviin kuuluu henkilöstöasioihin liittyvät johtamistehtävät ja päätöksenteko sekä moniammatillisen henkilöstön ja työryhmien osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen. Lastenkodin johtaja vastaa toimintakokonaisuuden taloussuunnittelusta, -seurannasta ja budjetista. Tehtävään sisältyy asiakastyön tueksi järjestetty ympärivuorokautinen varallaolo sovitun järjestelmän mukaisesti.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Lastenkodin johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on seitsemällä hakijalla. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella kutsuttiin ryhmä- ja yksilöhaastatteluun neljä hakijaa. Haastattelijoina toimivat lastensuojelupalvelujen päällikkö Anita Lindfors, ts. perhekuntoutuksen päällikkö Jaakko Syrjälä ja työvoimasuunnittelija Harri Laurell. Haastattelut pidettiin 4.3.2019.

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hän on toiminut Helsingin kaupungin lastenkodissa ohjaajana ja vuodesta 2007 alkaen vastaavana ohjaajana lastenkodissa. Hän on toiminut lastenkodin johtajan sijaisena johtajan lomien ja poissaolojen aikana.

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hän on toiminut Helsingin kaupungin lastenkodissa ohjaajana ja vuodesta 2010 - 2016 vastaavana ohjaajana. Hän työskentelee Helsingin kaupungin Toivolanmäen pienryhmäkodissa vastaavana ohjaajana.

Maarit Leskelä on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hän on toiminut Helsingin kaupungin nuorten vastaanotossa vuodesta 2006 ohjaajana ja vuodesta 2013 alkaen vastaavana ohjaajana.

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hän on toiminut Helsingin kaupungin lasten vastaanotossa ohjaajana vuosina 2009 - 2015. Hän on työskennellyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen vastaanotto-osastolla yhdeksän kuukautta ja sen jälkeen vuodesta 2016 vastaavana ohjaajana vaativahoitoisten lasten osastolla. 12.3.2019 hän ilmoitti, ettei ole käytettävissä sijaisuutta täytettäessä.

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta lastensuojelun sijaishuollosta ja esimiestyökokemusta. Kahdella heistä on kokemusta toimimisesta vastaanottolaitoksessa ja siten arviointi- ja vastaanottotyöstä.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota kykyyn hahmottaa lastensuojelun vastaanottotoiminnan tulevaisuuden kehittämistarpeita. Erityistä huomioita kiinnitettiin myös kokemukseen kehittämistyöstä.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella Maarit Leskelä osoitti lastenkodin johtajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti nuorten vastaanottotoiminnan tehtävän tuntemuksen kautta. Hänellä on työkokemukseen pohjautuen hyvä ymmärrys vastaanoton perustehtävästä. Hän osoitti haastattelussa kehittämismyönteisyyttä. Nuorten vastaanotossa hän on ollut mukana kehittämässä arviointityön sisältöjä sekä työn dokumentaatiota ja toimii myös kirjaamisvalmentajana. Henkilö on rekisteröitynyt Valviran ylläpitämään Sosiaali- ja terveysalan ammattirekisteriin.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella Maarit Leskelällä on hyvät edellytykset lastenkodin johtajan viransijaisuuden tehtävien hoitamiseen lastensuojelun palvelujen nuorten vastaanotossa.

Lisätiedot

Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijat, työavain 7-252-19

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viransijaisuuteen valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut viransijaisuutta hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Taloushallintopalvelut

Lastensuojelupalvelujen päällikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566