Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu

14.12.2020

 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

33 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, Malmi 2, työavain SOTE-01-534-20

HEL 2020-013793 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 084140, toimintayksikkö 395220, työpiste 100160) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi. 

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.1.2021.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja johtaa asiakaslapsen lastensuojelun asiakasprosessia. Tehtävässä toimiminen vaatii kokemusta lastensuojelutyöstä ja kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Lisäksi edellytettiin kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä sekä hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 084140) on ollut julkisesti haettavana 9.–27.11.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Kummallakaan hakijoista ei ollut vaadittua kelpoisuutta.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot

Silja Remes, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 58699

silja.remes(a)hel.fi

Liitteet

1

hakijat, työavain SOTE-01-534-20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran hakijat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Johtava sosiaalityöntekijä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566