Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu

15.10.2020

 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

28 §

Viran täyttämättä jättäminen, lastensuojelun avohuolto sosiaalityö, työavain SOTE 01 - 422 - 20

HEL 2020-011311 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 037494, toimintayksikkö 395220, työpiste 100060) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 01.08.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä sijoitusten valmistelusta ja toteutuksista.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on  sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän) kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana 7.9.2020 - 18.9.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Eduksi luettiin kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa, joista kenelläkään ei ollut virassa vaadittua sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot

Leena Vallinkoski, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62546

leena.vallinkoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain SOTE-01-422-20

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

johtava sosiaalityöntekijä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566