Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu

30.07.2020

 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

23 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, työavain SOTE-01-294-20

HEL 2020-009027 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella Master in International Social Welfare and Health Policy, ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 037483, toimintayksikkö 395220, työpiste 100090) 31.8.2020 lukien 3643,92 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.7.2020.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on lastensuojelulain määräämät työtehtävät. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioimisesta ja kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta sekä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön. Työ vaatii myös hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja.

Eduksi luettiin kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 037483) on ollut julkisesti haettavana 22.6.-13.7.2020 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä Työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 22.6.2020 yksi hakija: **********

Haastattelun suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** ja sosiaalityöntekijä **********

********** on valmistunut Oslon University Collegesta 3.11.2010 ja hän on koulutukseltaan Master in International Social Welfare and Health Policy. ********** on myös Bachelor degree in Social work and child protection koulutus Tallinnan yliopistosta 19.6.2004 ja hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

**********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen lastensuojelun avohuollossa Vuosaaressa.

Lisätiedot

Mia Manninen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62871

mia.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista SOTE 01-294-20

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntija

Johtava sosiaalityöntekijä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566