Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu

03.01.2020

 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

2 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, Lastensuojelun avohuolto sosiaalityö, työavain SOTE 01-130-19

HEL 2019-013442 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 023321, toimintayksikkö 395220, työpiste 100090) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.12.2019.

Virka on ollut julkisesti haettavana Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa 15.11.-29.11.2019.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen
23.12.2019 § 204 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on lastensuojelulain  määräämät työtehtävät. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, avohuollon tukitoimien suunnitellusta, toteutuksesta ja arvioimisesta ja kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta sekä huostaanoton ja sijaishuollon valmistelusta.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn että valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön. Työ vaatii myös hyviä vuorovaikutus- sekä dokumentaatiotaitoja.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Molemmat hakijat peruivat hakemuksensa.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot

Mia Manninen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62871

mia.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain SOTE-01-130-19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran hakijat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Johtava sosiaalityöntekijä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566