Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu

22.12.2017

 

Lastensuojelutarpeen arviointi

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

18 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, työavain 7-753-17

HEL 2017-013885 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttuessa (vakanssinumero 035371 , toimintayksikkö 395200, työpis-te 100030) 27.11.2017 lukien. Sosiaalityöntekijän virka julistetaan myöhemmin uudelleen haettavaksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 13.11.2016.

Sosiaalityöntekijän virka (035371) on ollut julkisesti haettavana 10.10. – 25.10.2017  kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali-ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen11.5.2017 13§  mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on monitoimijainen palvelutarpeen arviointi. Tehtäviin kuuluu myös lastensuojelun tarpeen arvioiminen ja tarvittaessa kiireellisen tai avohuollon sijoituksen valmisteleminen. Sosiaalityöntekijä toimii arviointiprosessissa vastuusosiaalityöntekijänä ja arvioi lapsen ja perheen tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien tarvetta yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii vuorollaan lastensuojelun virka-aikaisena päivystäjänä sekä antaa ammatillista konsultaatiota.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää valmiutta moniammatilliseen yhteistyöhön ja työn kehittämiseen sekä hyviä vuorovaikutuksen ja dokumentoinnin taitoja.

Eduksi luetaan kehittämismyönteinen työote, kokemus arviointi- ja lastensuojelutyöstä sekä Helsingin kaupungin organisaation tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa, joista yksi täytti kelpoisuusehdon. Kukaan hakijoista ei täyttänyt riittävässä määrin virkaan vaadittavia kelpoisuus-  ja soveltuvuusvaatimuksia. Sosiaalityöntekijän virka julistetaan myöhemmin uudelleen haettavaksi.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Lisätiedot

Tiina Mustonen, vs. johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62622

Liitteet

1

hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Johtava sosiaalityöntekijä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566