Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lastensuojelu

29.11.2017

 

Lastensuojelutarpeen arviointi

 

 

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

 

 

 

 

16 §

Sosiaalityöntekijän virkaan valinta, työavain 7-653-17

HEL 2017-012802 T 01 01 01 01

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri Jussi Putkosen sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 028736, toimintayksikkö 395200, työpiste 100020) 1.1.2018 lukien 3260 euron tehtäväkohtaisen  kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali- ja terveystoimiala/perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu/lastensuojelutarpeen arviointi/ Itäkeskuksen yksikkö.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.3.2017.

Täyttölupaa ei tarvita.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 028738)  on ollut julkisesti haettavana Helsingin kaupungin avoimet työpaikat Internet-sivuilla ja työhallinnon avoimet työpaikat –Internet-sivuilla ajalla 19.9.2017-3.10.2017.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 11.5.2017 13 § mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointien tekeminen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen sekä käsittely lastensuojelulain määräaikojen puitteissa, lastensuojelun virka-aikana tapahtuva päivystys, lastensuojelun konsultaatio, neuvonta ja ohjaus sekä tarvittaessa uusien asiakkaiden kiireellinen sijoitus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Lisäksi työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutus– ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia vaativissa ja muuttuvissa tilanteissa.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Yksi hakijoita peruutti hakemuksensa.

Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kolmella hakijalla. Neljä hakijaa ei täyttänyt asetettuja kelpoisuusehtoja.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Jussi Putkonen ja ********** Haastattelijoina toimivat johtava sosiaalityöntekijä Monika Possauner ja sosiaalityöntekijä Eija Kuukasjärvi.

Jussi Putkonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hänellä on kokemusta Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveysviraston lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtävistä noin kahden vuoden ja kuuden kuukauden ajan sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aikuisten- ja nuorten palveluiden sosiaalityöntekijän tehtävistä neljän vuoden ja yhdeksän kuukauden ajalta. Lisäksi hän on työskennellyt noin viisi kuukautta Pellon kunnan perusturvatoimistossa sosiaalityöntekijänä ja ensikoti Talvikissa, pidä kiinni projektissa sosiaalityöntekijän tehtävissä seitsemän kuukautta.

********** ilmoitti sovittuna haastattelupäivänä että hän peruu hakemuksensa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella Jussi Putkosella on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran hoitamiseen Itäkeskuksen yksikössä.

Lisätiedot

Monika Possauner, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 56302

monika.possauner(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 7-653-17

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Taloushallintopalvelu koordinaattori

Johtava sosiaalityöntekijä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566