Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

08.03.2022

 

 

 

 

Perhepalvelujen johtaja

 

 

 

 

7 §

Tutkimuslupa tutkimukseen "Vanhempana Suomessa -psykoedukatiivisen ryhmämuotoisen menetelmän vaikutukset maahanmuuttajataustaisten perheiden hyvinvointiin"

HEL 2022-001527 T 13 02 01

Päätös

Perhepalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimukselle "Vanhempana Suomessa -psykoedukatiivisen ryhmämuotoisen menetelmän vaikutukset maahanmuuttajataustaisten perheiden hyvinvointiin" (väitöskirja ja Pro gradu -tutkimus). Tutkimuksen yhteyshenkilö on projektipäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2026 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. Hankkeessa tulee huomioida tietosuojalain 31 §:n 3 momentin vaatimus vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja sen lähettämisestä tietosuojavaltuutetulle.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimushankkeessa tutkitaan Vanhempana Suomessa -menetelmän vaikuttavuutta maahanmuuttajataustaisten vanhempien palvelutarpeiden, vanhemmuustaitojen, psyykkisen hyvinvoinnin sekä luottamuksen ja lasten hyvinvoinnin näkökulmista. Tavoitteena on selvittää menetelmän vaikutuksia vanhempien kasvatuskäytäntöihin, viranomaisiin kohdistuvaan luottamukseen, lapsen hyvinvointiin ja palveluiden käyttöön. Tarkoituksena on tuottaa tietoa maahanmuuttajataustaisten perheiden palvelupolkujen kehittämiseksi. Tutkimuksen kohteena Vanhemmuus Suomessa -ryhmämenetelmä, jossa tarjotaan kulttuurisensitiivistä ja psykoedukatiivista vanhemmuuden varhaista tukea. Menetelmää pilotoidaan Helsingin kaupungin lapsiperhepalveluissa. Tämä tutkimuslupa koskee Helsingin osuutta tutkimuksessa. Tutkimuksen aineisto kerätään Vanhempana Suomessa -ryhmiin osallistuneilta vanhemmilta kyselyillä ja teemahaastatteluilla, sekä ryhmien ohjaajilta ja esihenkilöiltä teemahaastatteluilla. Aineistona on lisäksi Vanhempana Suomessa -ryhmän ohjaajien tuottama kirjallinen kokemusaineisto. Osallistujilta pyydetään kirjalliset suostumuslomakkeet. Haastattelujen toteutuksesta tulee erikseen sopia riittävällä tavalla yhteyshenkilön kanssa. Tutkimuksen osallistujamäärä on 80-150 henkilöä. Tuloksista julkaistaan opinnäytetöitä sekä tieteellisiä artikkeleita. Kaikki aineisto säilytetään tietoturvallisesti tietoturvaselosteen mukaisesti. Aineiston haastattelunauhoitteet tuhotaan väitöskirjatutkimuksen valmistumisen jälkeen. Paperiset lomakkeet tuhotaan paperisilppurilla kymmenen vuoden kuluttua tutkimuksen valmistumisesta. Aineisto talletetaan tutkimuksen loputtua ilman henkilötietoja soveltuvin osin Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tutkimuksella on Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin lausunto.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää perhepalvelujen johtaja palvelujensa osalta.

Lisätiedot

Mia Mäntymaa, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 72924

mia.mantymaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Tutkimuslupahakemus 17.1.2022, liite, tietosuojaseloste

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

10

LIITE 8 Kustannukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Halija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566