Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

11.02.2022

 

 

 

 

Perhepalvelujen johtaja

 

 

 

 

5 §

Beslut om forskningstillstånd Hälsovårdares erfarenheter av distansmottagning på mödrarådgivningen

HEL 2021-013366 T 13 02 01

Beslut

Chef för familjetjänster beviljade forskningstillstånd till ********** forskning "Hälsovårdares erfarenheter av distansmottagning på mödrarådgivningen" (yh). Kontaktpersonen för forskningen är ********** Forskningstillsttåndet är i kraft tills 31.12.2022

I forskningen tillämpas följande villkor:

De personer som deltagit i forskningen får ej igenkännas i forskningsrapporten.

Forskningen innebär inga kostnader för social- och hälsovårdssektorn.

Forskaren förbinder sig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslag (1050/2018) och annan ikraftvarande lagstiftning som ställer krav för forskare.

Vid förfrågan presenterar forskaren avgiftsfritt forskningsresultat inom social- och hälsovårdssektorn.

Elektronisk forskningsrapport eller dess adress skickas för social- och hälsovårdssektorns bruk till adressen: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Forskningsrapporten kommer att vara tillgänglig för personalen på social- och hälsovårdssektorns interna websidor.

Beslutsmotivering

Syftet med forskningen är att utreda hälsovårdares erfarenheter av familje- och mödrarådgivningens distansmottagningar. Materialet formas av 6-8 intervjuer av hälsovårdare. Deltagande i forskningen är frivilligt, informationen behandlas skyddat och inga intervjupersoner kan igenkännas i rapporten.

Enligt § 134 i social- och hälsovårdsnämndens beslut 8.5.2018 beslutar chef för familjetjänster om hälsovårdens patiensdokumentation (vad gäller forskning inom rådgivning).

Upplysningar

Ilona Fagerström, utvecklingskonsult, telefon: 310 44913

ilona.fagerstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021

2

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, tutkimussuunnitelma

3

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kirje ruotsiksi

4

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kirje suomeksi

5

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kysymykset ruotsiksi

6

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, kysymykset suomeksi

7

Tutkimuslupahakemus 17.11.2021, liite, suostumus

Sökande av ändring

Omprövning, social- och hälsovårdsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Omprövning, social- och hälsovårdsnämnden

Yhteyshenkilö

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566