Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Rakentamispalveluliikelaitos

 

 

 

 

 

 

03.11.2022

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

74 §

Suorahankinta, lumensulatuslaite, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2022-012754 T 02 08 01 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää hankkia lumensulatuslaitteen Clewat Oy:ltä suorahankintana jäljempänä esitetyin perustein.

Hankinnan ennakoitu arvo on 368.500 € (alv 0 %) sisältäen 33.500 euroa laitteen valmistamisen kannalta välttämättömiin lisätöihin.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankintayksikkö tekee hankinnasta hankintalain 131 §:n mukaisesti hankintalain 58 §:ssä tarkoitetun suorahankintailmoituksen, jolloin hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta hankintalain 101 §:ssä tarkoitetussa internet-osoitteessa.

Toimittajan tulee esittää ennen sopimuksen tekemistä hankintayksikölle tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset selvitykset.

Päätöksen perustelut

Lumensulatuslaitteen hankinta sisältää laitteeseen tarvittavat osat, laitteen kokoamisen sekä suunnittelu-, asennus ja testaustyötä. Lisäksi hankintaan kuuluu laitteen valmistamisen edellyttämästä projektityöskentelystä aiheutuvat kustannukset. Valmistettava lumensulatuslaite hyödyntää sulatusprosessissa meriveden lämpöä mahdollistaen lumimassojen sulattamisen energiatehokkaasti. Laite poistaa sulatusprosessin osana lumimassan seassa olevat roskat estäen niiden päätymisen mereen.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 40 §:n mukainen suorahankintamenettely.

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, kun teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Lisäksi hankintalain 40.2 §:n 5. kohdan mukaan hankintayksikkö voi käyttää suorahankintaa, jos hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi. Hankintalain esitöiden HE 108/2016 mukaan kysymykseen voisivat siten tulla esimerkiksi kehitysprojektit, joissa tavaraa valmistetaan yksittäiskappaleita kokeilua tai tuotekehitystä varten vain tilaajalle eikä kaupallista menekkiä silmällä pitäen sarjatuotantona.

Rakentamispalveluliikelaitos Stara ja kaupunkiympäristön toimiala ovat yhteistyössä kehittäneet lumenkäsittelyä kaupunkialueella. Hankinnan kohteena oleva lumensulatuslaite on Helsingin kaupungin ja Clewat Oy:n yhteisen tuotekehityksen tulos. Lumensulatuslaitteen edellisiä pienempitehoisia kehitysversiota on testattu Helsingissä kahtena edellisenä talvena, jolloin laitteen toimintaperiaate on osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Nyt valmistettava lumensulatuslaitelaite ei ole kaupallisesti saatavilla oleva tuote, vaan Helsingin kaupungille kehitystyön ohessa valmistettava yksittäiskappale.

Hankittava lumensulatuslaite on monivaiheisen yhteistyön ja tuotekehityksen tulos, joka osaltaan tarjoaa ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan ratkaisun lumen siirtoajoon ja merikaatoihin liittyviin haasteisiin. Kenelläkään muullakaan toimijalla ei ole tarjota vastaavaan tarpeeseen soveltuvaa laitetta.

Hankinnan kohteena oleva lumensulatuslaite mahdollistaa lumikuormien sulattamisen energiatehokkaasti kantakaupungin alueella sekä alentaa lumenajosta tavanomaisille vastaanottopaikoille aiheutuvia kustannuksia ja kasvihuonepäästöjä. Lumensulatuslaite vähentää lumensulatukseen liittyvää ympäristökuormitusta poistamalla lumikuormien sekaan päätyneet roskat. Lumensulatuslaitteen ominaisuuksia on kehitetty aiempien testikokemusten pohjalta ja sen sulatuskapasiteettia on kasvatettu suurempien sulatusmäärien mahdollistamiseksi.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 31.8.2017 § 14 oikeuttanut toimitusjohtajan päättämään rakentamispalveluliikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, kun investoinnin tai pitkävaikutteisen menon suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on enintään 1.000.000 euroa. Näin ollen toimitusjohtajalla on toimivalta päättää investoinnista.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Lisätiedot

Jussi Hannola, kalustopäällikkö, puhelin: 310 42084

jussi.hannola(a)hel.fi

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566