Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Rakentamispalveluliikelaitos

 

 

 

 

 

 

14.04.2022

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

34 §

Toimitusjohtajan suorahankintapäätös, Helsingin kaupunginpuutarhan mittatilausaidat

HEL 2022-005260 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupunginpuutarhan erikois-aitojen uusimisen urakoitsijaksi Silvertek Oy:n sen 30.3.2022 antaman tarjouksen perusteella.

Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan tekemään tilauksen.

Hankintapäätöksen mukainen enimmäisarvo lisätilausvaraus huomioiden on 286 925 euroa (alv 0 %).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja.

Tämä erillinen aidan uusimisurakka on tyypillinen alihankintana tilattava urakka, missä aidan luonteen takia tarvitaan erikoisosaamista, mikä täydentää Staran omaa rakentamista. Urakassa teetettävät erikoisaidat ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tilaamaan rakennuskohteeseen liittyviä töitä ja ne rahoitetaan tilaajan kohteelle varaamista määrärahoista.

Hankintalain 40.2 §:n 4 kohdan perusteella tässä urakassa tilauksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Ennalta arvaamaton kiire on aiheutunut vallitsevasta poikkeustilanteesta ja teräsmateriaalien kustannustason jatkuvasta nousujohteisuudesta.

Hankintayksikkö on tarkistanut urakoitsijan soveltuvuuden ja lisäksi hankintayksikkö on tarkistanut, ettei tarjoaja, sen omistajat, vastuuhenkilöt ja/tai lähipiiri, taikka tarjoajan käyttämät alihankkijat kuulu Euroopan unionin asettamalle pakotelistalle.

Lisätiedot

Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjous, Helsingin kaupunginpuutarhan aidat. 30.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Tiedoksi

Asianosainen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566