Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Rakentamispalveluliikelaitos

 

 

Kaupunkitekniikan ylläpito

 

 

 

14.04.2020

 

 

 

 

Yksikönjohtaja

 

 

 

 

8 §

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, omaisuusvaurio Luotsikujalla

HEL 2018-010247 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä vahingonkorvaushakemuksen ja korvata hakijalle 150 euroa maaleista. Rikkoutunut autotallin ovi korvataan Staran omalla työllä. Vahingonkorvaus maksetaan vahingon kärsijän ilmoittamalle tilille.

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen ja liitteineen Staran kaupunkitekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvaushakemuksen mukaan Staran tiehöylä oli ajanut 12.2.2018 kello 16:15 suoraan autotalliin, jonka yhteydessä autotalli vahingoittui ja autotallissa olleet maalit jäätyivät käyttökelvottomiksi. Hakemuksessa hakija hakee 150 euron korvausta maaleista.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan että, ajoradan polanteen poiston yhteydessä Staran tiehöylä liukui hallitsemattomasti Luotsikujan alamäkeä ja törmäsi Luotsikujan päässä olevan talon autotalliin, vahingoittaen matkalla roskakatosta ja autotallia. Autotallissa olleet maalipurkit jäätyivät käyttökelvottomiksi.

Staran työkoneiden kuljettajien velvollisuutena on ilmoittaa työssä sattuvista vahingoista välittömästi työnjohdolle. Vahingosta ei aiheudu sanktiota kuljettajillemme.

Päätös on viivästynyt tietojärjestelmästä johtuen.

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 30.9.2018 vahinko 12.2.2018

2

Vahingonkorvausvaatimuksen erittelyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1570

Talttakuja 1

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 70

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566