Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Rakentamispalveluliikelaitos

 

 

Kaupunkitekniikan ylläpito

 

 

 

18.03.2020

 

 

 

 

Yksikönjohtaja

 

 

 

 

6 §

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, autovaurio Temppelikadulla

HEL 2019-000314 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija epäilee, että Stara on puhtaanapidon yhteydessä vaurioittanut hakijan kadun varteen pysäköityä autoa Temppelikadulla 17.11.2018 kello 9:30.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan että, Stara on tehnyt pelkästään puhtaanapitotehtäviä kyseisenä ajankohtana, eikä Staran kalusto ole liikkunut jalkakäytävällä.

Päätöksen perustelut

Kyseessä voi olla kenen tahansa kadunkäyttäjän aiheuttama vaurio. Stara ei ole aiheuttanut vauriota, eikä siten ole korvausvelvollinen.

Jos puhtaanapitotöissä aiheutuu hakemuksen mukaisia vaurioita, se huomataan ja työryhmä ilmoittaa asiasta välittömästi työnjohdolle ja auton omistajalle.   

Staran työkoneiden kuljettajien velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvista vahingoista työnjohdolle, jonka jälkeen asia siirretään vakuutusyhtiön käsiteltäväksi. Vahingosta ei aiheudu sanktiota kuljettajillemme.

Päätös on viivästynyt tietojärjestelmästä johtuen.

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 7.1.2019 vahinko 17.11.2018

2

Vahinkotarkastuslausunto, LähiTapiola 14.12.2018

3

InCar Oy, lasku nro 45690 21.12.2018 ja maksukuitti

4

Valokuva tapahtumapaikasta 11.11.2018

5

Kartta tapahtumapaikasta 17.11.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1570

Talttakuja 1

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 70

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566