Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitos

 

 

Kaupunkitekniikan ylläpito

 

 

 

24.02.2020

 

 

 

 

Yksikönjohtaja

 

 

 

 

5 §

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, kiinteistövahinko Pasilankadulla

HEL 2019-008457 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija epäilee, että Stara on ruohonleikkauksen yhteydessä vaurioittanut kiinteistön ikkunaa Pasilankadulla 21.5.2019 kello 11:00.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan että, kiinteistön ikkuna on rikkoutunut ruohonleikkauksen yhteydessä.

Vahingonkorvauksen käsittely siirretään vakuutusyhtiö Protectoriin, josta hakijaan ollaan yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Työyksikön selvityksen perusteella Staran kuljettaja on ruohonleikkuun yhteydessä vahingoittanut kiinteistön ikkunaa.

Staran työkoneiden kuljettajien velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvista vahingoista työnjohdolle, jonka jälkeen asia siirretään vakuutusyhtiön käsiteltäväksi. Vahingosta ei aiheudu sanktiota kuljettajillemme.

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 12.8.2019

2

Vahingonkorvausvaatimus 12.8.2019, liite, palautejärjestelmä

3

Vahingonkorvausvaatimus 12.8.2019, liite, esilasku

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1570

Talttakuja 1

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 70

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566