Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitos

 

 

Kaupunkitekniikan ylläpito

 

 

 

28.06.2018

 

 

 

 

Yksikönjohtaja

 

 

 

 

17 §

Vahingonkorvaushakemuksen hylkääminen, autovaurio Valtavaarankujalla

HEL 2018-005141 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen jossa hakija esittää, että hänen autonsa oikea sivulasi olisi rikkoutunut Staran kadunpuhdistuskoneen vaikutuksesta Valtavaarankujalla 13.4.2018 noin klo 7:30.

Alueella toimi Staran aliurakoitsija kadunpuhdistustyössä ja he eivät kertomansa mukaan ole aiheuttaneet sivuikkunan rikkoutumista.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan auton sivuikkuna on ollut ehjä kyseisenä päivänä klo 06 ja vaurio on havaittu kello 08. Hakemuksesta ei selviä, miten on todettu ikkunan olleen ehjä klo 06. Hakemuksessa hakija toteaa, että valvontakamerasta on näkynyt työkoneen varjo työskentelemässä auton läheisyydessä noin klo 7:30.

Hakija hakemuksessaan esittää korvausvaatimukseksi sivulasin korjausta, yhteensä 140 euroa.

Kyseessä voi olla kenen tahansa kadunkäyttäjän aiheuttama vaurio. Staran aliurakoitsija ei ole mielestään aiheuttanut vauriota eikä ole siten korvausvelvollinen.

Staran työkoneiden kuljettajien velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvista vahingoista työnjohdolle, jonka jälkeen asia siirretään vakuutusyhtiön käsiteltäväksi. Vahingosta ei aiheudu sanktioita kuljettajillemme.

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (HeTiL 13 §)

2

Vahingonkorvausvaatimus, allekirjoitus

3

Karttakuva Valtavaarankujasta

4

Kuitti, rengaslasi, 18.4.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1570

Talttakuja 1

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 70

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566