Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitos

 

 

Kaupunkitekniikan ylläpito

 

 

 

13.03.2018

 

 

 

 

Yksikönjohtaja

 

 

 

 

7 §

Vahingonkorvaushakemuksen hylkääminen, autovahinko Puotilan metrokadulla

HEL 2017-013645 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen jossa hakija todennäköisesti epäilee, että Stara on toimillaan vaurioittanut hänen kello 8:20 - 16:50 välisenä aikana kadun varteen pysäköidyn autonsa vasemman eturenkaan lokasuojaa ja sivupeiliä 15.12.2018 Puotilan metrokadulla.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan, että kyseisellä aikavälillä vain Staran kaksi hiekoitusautoa on ajanut kadulla. Näiden autojen kuljettajat eivät ole raportoineet vahingoista. Staralla on alueella kaikissa työkoneissa sähköinen seuranta- ja tuotannonohjausjärjestelmä ja tiedot on katsottu kyseisestä järjestelmästä.

Päätöksen perustelut

Kyseessä voi olla kenen tahansa kadunkäyttäjän aiheuttama vaurio. Stara ei ole aiheuttanut vauriota eikä ole siten korvausvelvollinen.

Jos talvikunnossapitotöissä aiheutuu hakemuksen mukaisia vaurioita, se huomataan ja työryhmä ilmoittaa asiasta välittömästi työnjohdolle ja auton omistajalle.   

Staran työkoneiden kuljettajien velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvista vahingoista työnjohdolle, jonka jälkeen asia siirretään vakuutusyhtiön käsiteltäväksi. Vahingosta ei aiheudu sanktioita kuljettajillemme.

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio 15.12.2017, Puotilan Metrokatu, Vartiokylä

2

Saate 18.12.2017, autovaurio 15.12.2017, Puotilan Metrokatu, Vartiokylä

3

Kartta tapahtumapaikasta, autovaurio 15.12.2017

4

Kuva 2, autovaurio 15.12.2017

5

Kuva 3, autovaurio 15.12.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1570

Talttakuja 1

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 70

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566