Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Työterveysliikelaitos

 

 

 

 

 

 

04.10.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

13 §

Työterveyspalveluiden järjestäminen Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen työntekijöille, optiokauden käyttöönotto

HEL 2021-010830 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön ensimmäisen optiovuoden ajalle 1.10.2021 - 30.9.2022 hankintapäätöksestä HEL 2019-005679. Hankinnan kohteena on Työterveyspalveluiden järjestäminen Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen työntekijöille. Palvelun toimittaa Terveystalo Oy. Optiovuoden arvo noin 71 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtajan oikeus tehdä päätös perustuu Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 15.1.2016 §8, missä johtokunta oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään hankinnoista (lukuun ottamatta osakkeita) sekä palveluista koskevista sopimuksista ja erillishankinnoista arvonlisäverottomana enintään 500 000 euroon asti kerrallaan.

Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, työterveysliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566