Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Työterveysliikelaitos

 

 

 

 

 

 

20.05.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

10 §

Fysioterapiapalveluiden hankinta, optiokauden käyttöönotto

HEL 2021-005806 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön ensimmäisen optiovuoden ajalle 1.6.2021-31.5.2022 hankintapäätöksestä HEL 2019-000120. Hankinnan kohteena on fysioterapiapalvelut Helsingin kaupungin työterveysliikelaitokselle. Palvelun toimittaa Fysios Oy. Optiovuoden arvo noin 400 000€.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtajan oikeus tehdä päätös optiokaudesta perustuu johtokunnan päätökseen HEL 2019-000120: ”Lisäksi johtokunta päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintaa koskevat sopimuksen työterveysliikelaitoksen ja valitun toimittajan välillä sekä mahdolliset optiokausisopimukset”.

Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, työterveysliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566