Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Työterveysliikelaitos

 

 

 

 

 

 

31.01.2020

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

4 §

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen työsuhteessa olevien henkilöiden hankintavaltuudet vuonna 2020

HEL 2020-001209 T 00 01 00

Päätös

Tämä päätös korvaa aiemman päätöksen HEL 2019-000250 ja on     voimassa 31.1.2021 asti.

 

Toimitusjohtaja päätti vahvistaa hankintavaltuudet seuraaville            henkilöille:

Hallintopäällikkö Tiina Maasilta                                    7 000€ (+alv)

Yksikön johtaja Anne-Maj Candolin                             5 000 € (+alv)

Yksikönjohtaja Ritva Teerimäki                                    5 000 € (+alv)

Controller Jukka Hyytiäinen                                         5 000€ (+alv)

Vastaava it-asiantuntija Lea Virtanen                          5 000 € (+alv)

sekä hallintopäällikkö Tiina Maasillan sijaisena
Jukka Hyytiäinen                                                          7 000€ (+alv)

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksessa työsuhteessa olevilla
henkilöillä on oikeus toimitusjohtajan vastuulla toteuttaa ja hyväksyä
hankintoja edellyttäen, että:

‒ Toteutettava hankinta on työtehtävien kannalta tarpeellinen

‒ Työterveys Helsingin tulosbudjetissa on varauduttu asianomaiseen
hankintaan

‒ Hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädännön
säännöksiä ja hankintasäännön määräyksiä

‒ Toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä työntekijän kohdalla
mainittua määrää

Lisätiedot

Jukka Hyytiäinen, controller, puhelin

jukka.hyytiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566