Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Työterveysliikelaitos

 

 

 

 

 

 

28.05.2018

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

14 §

Helsingin kaupungin rajojen ulkopuolella työskentelevien Helsingin kaupungin työntekijöiden kokonaisvaltaisen työterveyshuollon hankinta H003-18

HEL 2018-001173 T 02 08 02 00

Päätös

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti valita "Helsingin kaupungin rajojen ulkopuolella työskentelevien Helsingin kaupungin työntekijöiden kokonaisvaltaisen työterveyshuollon" toimittajaksi Mehiläinen Oy:n. Valinnan perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hankinnan arvioitu arvo on noin 125 150 € /vuosi. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja sen lisäksi on mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden optioon.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus järjestettiin koska edellinen sopimuskausi on päättymässä.                       
Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 21.3.2018 sähköisessä tietokannassa www.hilma.fi
ja korjausilmoitus 2018/S 069-153605 10.4.2018. Korjausilmoituksessa tarkennettiin palvelupisteiden sijaintivaatimusta ja tehdyn uuden ilmoituksen takia pidennettiin tarjousten jättöaikaa.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tuli lähettää 3.4.2018 mennessä ja vastaukset kysymyksiin tuli antaa 6.4.2018 mennessä. Tarjoukset tuli lähettää 17.4.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Mehiläinen Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnön kohdassa soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Molemmat tarjoajat täyttivät nämä ehdot.

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin alhaisinta hintaa.  Hankittaville palveluille on asetettu vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous / tarjottu palvelu hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Tarjousten vertailu hintapisteineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman laadulliset kriteerit täyttävän tarjouksen on tehnyt Mehiläinen Oy.

Lisätiedot

Tiina Maasilta, Hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

H003_18 Kokonaisvaltaiset, vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, työterveysliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566