Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Työterveysliikelaitos

 

 

 

 

 

 

24.05.2018

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

9 §

Tulospalkkion maksaminen 2017, Työterveys Helsinki

HEL 2018-005758 T 01 02 03 01

Päätös

Tämä päätös korvaa aiemman päätöksen HEL 2018-001856

Toimitusjohtaja päätti Työterveys Helsingin vuoden 2017 tulospalkkiojärjestelmän toteutumisen perusteella henkilöstölle maksettavasta tulospalkkiosta. Maksettavien tulospalkkioiden kokonaissumma on        116 005,32€ (ilman sivukuluja). Tulospalkkiotavoitteiden toteuma oli 40 prosenttia.

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 7.11.2012 hyväksymien liikelaitosten tulospalkkioperiaatteiden mukaan tulospalkkioihin voidaan käyttää enintään 5 % tulospalkkioyksikön toteutuneesta vuotuisesta
säännöllisen työajan palkkasummasta. Enimmäismäärä voidaan käyttää, jos kaikki tulostekijät ovat toteutuneet täysimääräisinä. Liikelaitoksen toimitusjohtaja hyväksyy asetettujen tulospalkkiotavoitteiden toteutumisen ja tulospalkkioiden rahoitukseen käytettävän summan.

Lisätiedot

Katariina Niemelä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: (09) 310 54082

katariina.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1

Tulospalkkiojärjestelmän toteutuminen 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566