Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Työterveysliikelaitos

 

 

 

 

 

 

07.03.2018

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

7 §

Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13,      optiokauden jatkaminen

HEL 2017-001287 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti ottaa hankintapäätökseen HEL 2014-005062 sisältyvästä optiokaudesta toisen optiovuoden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Palvelun toimittaa Helsingin Selkä-Center Oy / Fysios SelkäCenter. Optiokausi on 1.6.2018–31.5.2019. Optiovuoden arvo on n. 370 000 €.

Lisätiedot

Tiina Maasilta, Hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, työterveysliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566