Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

28.12.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

63 §

Virkasuhteen täyttäminen, palomies, Pelastuslaitos

HEL 2018-013105 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastusjohtaja päätti valita ********** 1.1.2019 alkaen palomiehen virkaan.

********** on Helsingin pelastuslaitoksen kouluttama ja perehdyttämä henkilö, joka palaa pelastuslaitoksen palvelukseen oltuaan alle vuoden pois virasta.

********** on työskennellyt hyvällä menestyksellä pelastuslaitoksella tätä ennen 1.1.2006 - 9.2.2018 mm. palomies – ensihoitaja PT, nostolavan kuljettajan sekä pelastustoiminnan johtamisen tukitehtävissä.

Lisätiedot

Jani Pitkänen, pelastusjohtaja, puhelin: 31030100

jani.pitkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

PEL

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

https://www.hel.fi/pela/fi