Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

25.09.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

51 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimi, Malminkartanon vastaanotto, Vellikellontie 4 A, Helsinki.

HEL 2014-009435 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 9.11.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Malminkartanon vastaanotto osoitteessa Vellikellontie 4 A, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:
- poistumisturvallisuusselvitys 9.11.2017,
- kohteen pelastussuunnitelmaan perehtyminen,
- määräaikainen palotarkastus ja neuvottelu 19.12.2017.

Malminkartanon vastaanotto tarjoaa ympärivuorokautista, kiireellisesti sijoitettujen 13- 17 – vuotiaiden lasten arviointia ja vastaanottotoimintaa. Palvelu on lyhytaikaista laitoshoitoa, kestoltaan yhdestä kahteen kuukauteen.

Asukaspaikkoja on yhteensä 12 (kaksitoista) ja vastaanoton tilat on jaettu yksiköihin Lyyra ja Capella, joissa molemmissa on kuusi asukaspaikkaa. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan asukkaiden liikuntakyky on normaali, mutta havainto- ja ymmärryskyvyssä saattaa olla puutteita. Asukkaat pystyvät toiminnanharjoittajan arvion mukaan poistumaan omatoimisesti tai kehotuksesta, mutta vapaata poistumista saatetaan rajoittaa.

Koko kiinteistö on suojattu automaattisella paloilmoitinlaitteistolla, jonka keskusyksikkö sijaitsee A-portaan sisäänkäynnillä. Kaikissa vastaanoton asuinhuoneissa on kantaäänihälyttimet ja osastoivien ovien lukitus on osana paloilmoitinautomatiikkaa.

Malminkartanon vastaanoton tilat sijaitsevat kaksikerroksinen toimisto- ja liikerakennuksen katutasossa. Rakennuksen paloluokka on P1 ja palo-osastointi on toteutettu käyttötavan sekä pinta-alan perusteella. Asuinhuoneet on osastoitu EI30-rakentein.

Henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina. Vakituinen henkilökunta on saanut alkusammutuskoulutuksen ja harjoittelee evakuointitilanteita säännöllisesti. Myös sijaisena toimivat työntekijät perehdytetään kiinteistön pelastussuunnitelmaan, alkusammutuskaluston käyttöön ja kohteen yksilöityihin paloturvallisuusohjeisiin.

Palohälytyksen tullessa henkilökunta paikantaa paloilmoittimen keskusyksikön näytöltä syttyneen osaston ja aloittaa tilanteen edellyttämät evakuointi- ja alkusammutustoimet. Henkilökunnalle on laadittu seikkaperäiset ohjeet vaaratilanteiden varalle, erikseen päivä- ja yövuoroa varten.  

Vastaanoton tiloista on mahdollista poistua A-portaan kautta aulatilaan ja sitä kautta edelleen ulos. Lisäksi poistuminen on mahdollista erillisen varatieportaikon kautta ulos.

Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu:
- asuinhuonekohtaiseen palo-osastointiin
- automaattiseen paloilmoittimeen (mahdollistaa nopean palon paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen)
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Katri Aaltonen, palotarkastaja, puhelin: 310 31372

katri.j.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toiminnanharjoittaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro