Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

20.08.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

46 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Oulunkylän sairaskotisäätiö, Oulunkylän kuntoutussairaala, Käskynhaltijantie 5, Helsinki

HEL 2018-006125 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 12.2.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Oulunkylän sairaskotisäätiön kohdetta Oulunkylän kuntoutussairaala osoitteessa Käskynhaltijantie 5, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:
- Poistumisturvallisuusselvitys 12.2.2018
- Määräaikainen palotarkastus 29.3.2017
- Jälkivalvontakäynti ja neuvottelu 24.5.2018
- Turvallisuusselvitys (laadittu 4.2.2014)
- Kohteen pelastussuunnitelma (päiväys 25.5.2018).

Oulunkylän kuntoutussairaala on 125-paikkainen sairaala, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan sairaalatasoista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia sotainvalideja ja -veteraaneja sekä iäkkäitä kuntoutuspotilaita erilaisten leikkausten ja toimenpiteiden jälkeen.

Toiminnanharjoittajan arvion mukaan pääosalla kuntoutussairaalan potilaista on puutteita toiminta- havainto- ja/tai liikuntakyvyssään ja potilaista 55 on täysin avustettavia.

Kohteessa on osoitteellinen automaattinen paloilmoitin. Kaikissa huoneissa on kantaäänihälyttimet. Hälytyksen sattuessa paikannustieto hälytyksestä välittyy selkokielisenä myös henkilökunnan mukana kulkeviin laitteisiin. Jokaisella osastolla on paloilmoittimen paikannuskaaviot. Paloilmoittimen keskusyksikkö sijaitsee rakennuksen pääsisäänkäynnillä. Alkusammutuskalustona ovat käsisammuttimet.

Kyseessä on kolmikerroksinen P1 paloluokan rakennus. Palo-osastointi on toteutettu pinta-alaosastointina ja osastoa osiin jakavat rakenteet ovat luokkaa EI60. Palo-osastojen välillä on automaattiset palo-ovet. Osiin jako on toteutettu huonekohtaisesti EI15 -rakentein.

Osasto 1:ssä on 11 potilashuonetta, joista seitsemästä pääsee poistumaan suoraan ulos piha-alueelle. Osasto 2A:lla on 16 potilashuonetta joista kaikista pääsee poistumaan suoraan ulos piha-alueelle tai parvekkeelle. Osasto 2B:llä on 15 potilashuonetta, joista viidestä huoneesta pääsee suoraan ulos piha-alueelle tai parvekkeelle. Osasto 3A:lla on 13 potilashuonetta joista kahdeksasta pääsee poistumaan parvekkeelle. Osasto 3B:llä on 15 potilashuonetta joista neljästä huoneesta pääsee parvekkeelle. Lisäksi kaikista potilashuoneista pääsee poistumaan sisätilojen normaalin poistumisreitin kautta seuraavaan palo-osastoon.

Henkilökuntaa on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti paloturvallisuuskoulutusta. Poistumisjärjestelyt sekä toimintaohjeet tulipalotilanteiden varalle on kuvattu kohteen pelastussuunnitelmassa.

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu:
- automaattiseen paloilmoittimeen (mahdollistaa nopean palon paikantamisen ja henkilökunnan    suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen)
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet
- Palo-osastoinnin eheyteen, jossa on lisäksi hyödynnetty automatiikkaa yhdessä paloilmoitinlaitteiston kanssa.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §.

Lisätiedot

Katri Aaltonen, palotarkastaja, puhelin: 31030625

katri.j.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toiminnanharjoittaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro