Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

11.06.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

38 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Sofia ja Severi, Sofianlehdonkatu 5 a

HEL 2018-005197 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 25.4.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Hoiva Mehiläinen Oy:n kohdetta Mainiokoti Sofia ja Severi osoitteessa Sofianlehdonkatu 5 a, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Päätöksen perustelut

Kohteesta on aiemmin tehty poistumisturvallisuuden arviointi vuonna 2015. Tuolloin poistumisturvallisuus on arvioitu riittäväksi. Toiminnanharjoittaja on sittemmin vaihtunut. Uusi toiminnanharjoittaja on toimittanut päivitetyn poistumisturvallisuusselvityksen 4.5.2018.

Poistumisturvallisuuden arviointiperusteissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Poistumisturvallisuus on pelastusviranomaisen arvion mukaan riittävä.
Arvio perustuu:
- automaattiseen sammutuslaitteistoon
- automaattiseen paloilmoittimeen
- henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Antti Järvenpää, johtava palotarkastaja, puhelin: 09-31030121

antti.jarvenpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toiminnanharjoittaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro