Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

11.06.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

36 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Malmin solutukiasunnot, Pietiläntie 13, 00700 Helsinki

HEL 2017-011327 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 18.10.2017 / Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 28.2.2018

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Malmin solutukiasunnot osoitteessa Pietiläntie 13, 00700 Helsinki. Päätös liittyy toiminnanharjoittajan laatimaan poistumisturvallisuusselvitykseen (18.10.2017) ja sen perusteella tehtyyn poistumisturvallisuuden arviointiin (10.1.2018).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei kaikilta
osin täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Tällä perusteella toiminnanharjoittaja velvoitettiin laatimaan pelastuslain 20 § mukainen suunnitelma poistumisturvallisuuden parantamisesta (poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma). Toiminnanharjoittaja on toimittanut suunnitelman 28.2.2018 (päivätty 30.1.2018).

Pelastusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus voidaan saattaa vaatimusten mukaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa toimenpiteet suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

Koska yksikössä ei ole ympärivuorokautista henkilökuntaa, on toiminnanharjoittajan vastuulla varmistua siitä, että asukkaat ovat toimintakyvyltään kykeneviä omatoimiseen pelastautumiseen riittävän nopeasti. Mikäli asukkaan toimintakyky laskee, tulee asukas siirtää toiseen asumisyksikköön, järjestää ympärivuorokautinen henkilökunta tai kohteen paloteknistä suojaustasoa on parannettava.

Ehdot:

Suunnitelman toteuttamisen lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot

Päätöksen perustelut

Aiemman päätöksen ja siinä mainittujen perusteluiden mukaisesti poistumisturvallisuus ei pelastusviranomaisen arvion mukaan täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia (poistumisturvallisuuden arviointi 10.1.2018).

Esitetyt toiminnalliset toimenpiteet:
- Asukkaan kohdalla käynnistetään SAS-prosessi ja hänet sijoitetaan toiseen asumispalveluun 31.12.2018 mennessä.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan esitetyllä toimenpiteellä poistumisturvallisuus voidaan saattaa riittävälle tasolle.

Toiminnanharjoittajan tulee kuitenkin jatkuvasti seurata asukkaiden toimintakykyä ja asukkaan toimintakyvyn laskiessa tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin poistumisturvallisuuden varmistamiseksi.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toiminnanharjoittaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro