Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

07.02.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

20 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Naulakallion lastenkoti, Naulakalliontie 11, 00970 Helsinki

HEL 2017-013259 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 7.12.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Naulakallion lastenkoti osoitteessa Naulakalliontie 11, 00970 Helsinki.


Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 7.12.2017
- määräaikainen palotarkastus 9.11.2017

Naulakallion lastenkodin Naulakalliontie 11:ssa toimiva yksikkö on 20-paikkainen vaativan laitoshoidon lastenkoti, joka koostuu kolmesta eri osastosta. Osastot toimivat kolmessa yksikerroksisessa erillisrakennuksessa lähekkäin toisiaan. Lisäksi yksikössä on keittiörakennus, jossa on myös päiväosasto ja toimistotiloja. Palotarkastuksella osasto Saarnila oli tyhjillään remontin takia. Osastojen asuinhuoneet on palo-osastoitu osiin jaolla EI15 mukaisesti ja rakennusten itsenäistymisasunnot on palo-osastoitu erilleen. Rakennuksista on kaksi erillistä poistumisreittiä ulos.

Palotarkastuksen aikaan lastenkodin asukkaat olivat 12-18-vuotiaita nuoria, jotka ovat toiminnanharjoittajan arvion mukaan toimintakyvyltään omatoimisia. Kullakin osastolla on ympärivuorokautinen henkilökunta. Rakennukset on varustettu sähköverkkoon kytketyillä palovaroitinjärjestelmillä.

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden poistuminen syttyneestä palo-osastosta / pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu:
- asukkaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toimintakykyyn
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toiminnanharjoittaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro