Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

30.01.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

18 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / / Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry, Kettutien palvelutalo, Kettutie 15, 00800 Helsinki

HEL 2016-013460 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 7.12.2016

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n kohdetta Kettutien palvelutalo osoitteessa Kettutie 15, 00800 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä kaikilta osin pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Korjausmääräys:

Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma.
Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet ja aikataulu, joilla poistumisturvallisuus saatetaan kiinteistön A-portaan osalta vaatimusten mukaiselle tasolle 31.12.2019 mennessä.

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: 30.4.2018

Huomautus:
Mikäli toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei pelastusviranomaisen arvion mukaan voida saattaa kohteen poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin voidaan määrätä myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen.

Ehdot:

Edellä mainitun korjausmääräyksen lisäksi ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 7.12.2016
- palotarkastaja Eero Kivisen 25.7.2016 suorittaman määräaikaisen palotarkastuksen pöytäkirja sekä muistiinpanot
- kiinteistön isännöitsijältä ja toiminnanharjoittajalta saadut tiedot

Kettutien palvelutalo tuottaa palveluasumista yli 65-vuotiaille. Palvelutalo on rakennettu kahdessa osassa vuosina 1997 ja 2007. Kiinteistössä on A, B, C ja D- osat. Kaikki osat ovat yhteydessä toisiinsa maantasokerroksesta.
Palvelutalo koostuu 86 asunnosta, joista suurin osa on yksiöitä ja kaksioita, lisäksi on muutamia kolmioita esim. pariskunnille.

Osaa asunnoista vuokrataan lyhytaikaisesti esim. putkiremonttia evakossa oleville asukkaille. Lyhytaikaisissa vuokrasuhteissa asukkaalta ei edellytetä asumispalveluiden hankintaa. Palveluasumisen piirissä asuvien asukkaiden osalta toiminnanharjoittaja on poistumisturvallisuusselvitysvelvollinen.

Poistumisturvallisuusselvityksen laatimishetkellä asukkaita on ollut 86. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan asukkaat ovat valtaosin ohjattavia tai avustettavia, vain kuusi asukkaista on arvioitu omatoimiseen pelastautumiseen kykeneviksi. A-portaan osalta noin puolet ovat toiminnanharjoittajan mukaan omatoimisesti pelastautuvia. Palvelutalossa ei ole henkilökuntaa paikalla yöaikaan klo 20.30-8.00 välisenä aikana. Asukkaiden käytössä on turvapuhelin, millä voi hälyttää apua yksityisen palveluntuottajan hälytyskeskuksesta.

Palvelutalossa on osoitteellinen automaattinen paloilmoitin, johon on liitetty kaksi henkilökunnan toimistoissa sijaitsevaa näyttölaitetta. Kiinteistö on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla pois lukien A-portaan kerrokset 2 – 4. Sammutuslaitteiston laajentamista kattamaan koko kiinteistö on suunniteltu.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan asukkaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta ei ole mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa A-portaan osalta. Arvio perustuu:
- asukkaiden alentuneeseen toimintakykyyn
- ympärivuorokautisen henkilökunnan puuttumiseen
- automaattisen sammutuslaitteiston puuttumiseen

Pelastusviranomaisen arvion mukaan tilojen suojaaminen automaattisella sammutuslaitteistolla on tehokkain keino palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamiseksi, mikäli tilojen käyttö ja toiminnan luonne jatkuvat nykyisessä muodossaan.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §, 82 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527

marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

2

Toteuttamissuunnitelma-ohje 2017.pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toiminnanharjoittaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro