Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Pelastustoimen osasto

04.01.2018

 

 

 

 

Pelastusjohtaja

 

 

 

 

3 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki

HEL 2014-008939 T 09 00 00

Poistumisturvallisuuden arviointi 5.12.2017

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Myllypuron monipuolinen palvelukeskus osoitteessa Myllymatkantie 4, Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:
- määräaikainen palotarkastus 11.12.2017
- poistumisturvallisuuden arviointi 5.12.2017
- hoitolaitoksen tekemä poistumisharjoituksen pöytäkirja 13.4.-19.4.2017

Myllypuron monipuolinen palvelukeskus tuottaa ympärivuorokautista hoitoa ikääntyneille henkilöille, joiden fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt. Pitkäaikaiseen tarkoitukseen olevia hoitopaikkoja on yhteensä 136. Palvelukeskus tuottaa myös lyhytaikaista hoitoa. Lyhytaikaishoitopaikkoja on yhteensä 21. 
Suurin osa asukkaista ei kykene liikkumaan itsenäisesti ja tarvitsevat siirtymiseen apuvälineitä.

Potilaiden toimintakyky on alentunut fyysisen ja kognitiivisen toiminnan osalta. Suurimmalla osalla liikkumiskyky on rajoittunut. Heitä on kaikkiaan 136 henkilöä.
Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Yöaikaan osastoilla/kerroksissa on yhteensä kuusi (6) hoitajaa paikalla. Yhdellä osastolla on kaksi hoitajaa, muissa yksi. Palohälytystilanteita varten henkilökunta on ohjeistettu siten, että muiden osastojen yöhoitajat avustavat toisiaan. Palohälytystilanteissa toimintaa organisoi toinen sen kerroksen hoitajista, joissa heitä on kaksi yövuorossa.

Rakennus, jossa palvelutalo sijaitsee, on valmistunut 1970. Rakennus koostuu kahdesta osasta: siipirakennus ja palvelutalo. Palvelutalon osa käsittää kellarikerroksen lisäksi seitsemän (7) kerrosta, joista kerrokset 3-7 sisältävät asukashuoneita. Kerrokset 1-2 ovat käytöltään jaettu seuraavasti: 1. kerroksessa on päivätoiminta, 2. kerroksessa on palvelukeskus. Siipirakennuksessa ei ole asukaspaikkoja.
Alkuperäinen käyttötapa on ollut sairaalarakennus. Rakennuksessa on kolme erillistä porrasta: molemmissa päädyissä sekä rakennuksen keskivaiheilla. Porrashuoneet ovat erillisiä palo-osastoja.
Jokainen kerros muodostaa oman palo-osaston. Huoneistot eivät rakennuslupapiirustusten mukaan ole osastoa osiin jakavia. Poistumisturvallisuusselvityksen mukaan jokainen huone on varustettu paloa hidastavin ovin.

Rakennus on varustettu automaattisella paloilmoittimella ja siipirakennus lisäksi automaattisella sammutuslaitteistolla.

Määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä oli keskustelua palvelutalon tulevasta suuresta korjaushankkeesta. Saadun tiedon mukaan palvelutalon korjaus alkaa syksyllä 2018 ja on kestoltaan noin kaksi vuotta. Palvelutalo siirtyy tuoksi ajaksi väistötiloihin.
Korjaushankkeen yhteydessä koko rakennus varustetaan muun muassa automaattisella sammutuslaitteistolla. Samassa yhteydessä kerrosten tilajärjestelyt muuttuvat. Nykyisellään oleva sairaalamainen osasto -rakenne muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi. Olemassa oleva kerros muodostaa yhtenäisen palo-osaston, joka korjauksen yhteydessä jaetaan ainakin kahteen eri palo-osastoon.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei ole riittävällä tasolla. Arvio perustuu:
- Henkilökunnan mahdollisuuksiin pelastaa asukkaat riittävässä ajassa koko palo-osastosta

Pelastusviranomaisen arvion mukaan tilojen suojaaminen automaattisella sammutuslaitteistolla on tehokkain keino palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamiseksi, mikäli tilojen käyttö ja toiminnan luonne jatkuvat nykyisessä muodossaan.

Päätöksessä on huomioitu vuonna 2018 alkava korjaushanke sekä suunnitelmat siinä yhteydessä tehtäviin poistumisturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Sami Loukkaanhuhta, palotarkastaja, puhelin: 31030726

sami.loukkaanhuhta(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

toiminnanharjoittaja

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro