Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Tekninen osasto

10.12.2019

 

 

 

 

Tekninen päällikkö

 

 

 

 

4 §

Museoautojen ajoluvat vuodelle 2020

HEL 2019-011206 T 00 01 00

Päätös

Tekninen päällikkö päätti myöntää ajoluvat 31.12.2020 saakka pelastuslaitoksen museoajoneuvojen siirtoja varten näytösten, katsastuksien ja korjaustöiden yhteydessä pääkaupunkiseudulla seuraaville henkilöille:

**********

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ajolupien saajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

https://www.hel.fi/pela/fi