Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Tekninen osasto

26.10.2017

 

 

 

 

Tekninen päällikkö

 

 

 

 

5 §

Laakson väestönsuojan siivouspalveluiden minikilpailutus

HEL 2017-010053 T 02 08 02 00

H090-17

Päätös

Tekninen päällikkö päätti hyväksyä Palmia Oy:n (2653762-3) tarjouksen Laakson väestönsuojan siivouspalveluista yhdeksi (1) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optiokausi ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019 ja yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021. Tilaaja päättää erikseen optioiden käyttöönotosta suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden / edellisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 38 760 euroa.

Päätöksen perustelut

Minikilpailutus perustuu Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017 - 001237, jonka hankintapäätös on tehty 26.6.2017. Puitejärjestelyssä on sovittu, että kohdekohtaiset siivouspalvelut minikilpailutetaan kohderyhmään A (Siivouspalvelut) valittujen palveluntuottajien kesken.

Minikilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailutus yksikön 21.9.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön H090-17/HEL 2017- 010053. Minikilpailutuksen tarjouspyyntö lähetettiin kaikille kohderyhmässä A (Siivouspalvelut) mukana oleville palveluntuottajille. Tarjouskilpailu toteutettiin sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä (Tarjouspalvelu).

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 20.10.2017. Määräaikaan mennessä saapui 8 tarjousta: SOL Palvelut Oy, OmaSiivous Oy, Palmia Oy, Coor Service Management Oy, Tmi Siivouspalvelut Kari Toivonen, RTK-Palvelu Oy ja Inhouse Partners Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkistettu puitesopimuksen kilpailutuksen H018-17/HEL 2017 – 001237 yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja  kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman tarjouksen on jättänyt Palmia Oy.

Lisätiedot

Heikki Nieminen, isännöitsijä, puhelin: 310 31112

heikki.nieminen(a)hel.fi

Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko H090-17_excel.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, pelastuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto

PEL

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro