Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Tekninen osasto

16.06.2017

 

 

 

 

Tekninen päällikkö

 

 

 

 

2 §

Palkan takaisinperintä

HEL 2017-007231 T 01 02 01 08

Päätös

Tekninen päällikkö päätti todeta, että

**********

peritään takaisin tälle perusteetta maksettu palkka ajoilta 20.-22.3.2017 ja 8.-12.5.2017 ja että takaisinperittävää palkkaa koskeva saaminen kuitataan asianomaisen tulevasta palkkasaamisesta työsopimuslain 2 luvun 17 § huomioiden.

Asianomaiselle on maksettu ajoilta 20.-22.3.2017 ja 8.-12.5.2017 perusteettomasti palkkaa.

Aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin. Takaisinperintä voidaan suorittaa myös siten, että perittävä määrä vähennetään seuraavien palkanmaksujen yhteydessä työntekijän palkasta. Kulloinkin suoritettavasta palkasta ei saa periä enempää kuin mitä palkasta saadaan ulosmitata.

Asianomaista on kuultu takaisinperinnän johdosta henkilökohtaisesti 12.6.2017. Asianomainen on ilmoittanut, ettei hän vastusta palkan takaisinperintää.

Lisätiedot

Tomi Kuula, lakimies, puhelin: 310 30040

tomi.kuula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianomainen

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro