Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

Hallinto- ja kehittämisosasto

28.02.2019

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

2 §

Rekisteritiedon luovuttaminen, palotarkastustoiminta

HEL 2019-002454 T 07 00 03

Päätös

Hallintopäällikkö päätti, että tieto paloturvallisuusilmoituksen tekijästä voidaan luovuttaa hakijalle.

Ilmoituksen on tehnyt Helsingin katolinen hiippakunta.

Päätöksen perustelut

Hakija on pyytänyt saada tiedon siitä, kuka on tehnyt paloturvallisuusilmoituksen hakijan asuntoa koskien.

Pelastuslain mukaisessa valvontatoiminnassa on tärkeimpänä tavoitteena tulipaloriskien ehkäiseminen. Pelastuslain 4 §:n mukaan jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi ja jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Pelastuslain mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa auttaa se, että kuka tahansa voi tehdä pelastusviranomaiselle ilmoituksen havaitsemastaan tulipalo- tai onnettomuusriskistä. Lähtökohtaisesti asianosaisella on oikeus saada tieto ilmoituksen tekijästä. Tiedon saannin voi kuitenkin estää muun muassa erittäin tärkeä yleinen etu. Erittäin tärkeä yleinen etu toteutuu siten, että myös yksityiset henkilöt tekevät tarvittaessa paloturvallisuutta koskevia ilmoituksia. Tiedon antaminen ilmoituksen tekijästä voi johtaa siihen, että tarpeellisia paloturvallisuusilmoituksia jätetään tekemättä. Edellä mainituin perustein
paloriski-ilmoitusten tekijää koskevaa tietoa ei yleensä luovuteta asianomaiselle. Tilannetta on arvioitava toisin, jos ilmoitus katsotaan tehdyn epäasiallisin perustein tai vahingoittamistarkoituksessa.

Koska hakijan tapauksessa ilmoituksen on tehnyt vuokranantajana toimiva yhteisö, ei yleinen tärkeä etu vaadi ilmoituksen tekijän suojaamista. 

Lainkohdat: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 1 mom sekä 2 mom 1 kohta.

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Tomi Helasuo, palotarkastaja, puhelin: 310 31354

tomi.helasuo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Tiedoksi

Hakija

Valvontatoiminto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

https://www.hel.fi/pela/fi