Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

23.09.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

33 §

Helsingin pelastuslaitoksen lausunto, luonnos asetukseksi ulkoisista pelastussuunnitelmista, Sisäministeriö

HEL 2019-009350 T 03 00 00

SM DNo-2019-813

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on tutustunut otsikon mukaiseen lausuntopyyntöön ja siihen liittyviin asiakirjoihin.

Helsingin pelastuslaitos toteaa, että ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevan asetuksen luonnoksessa esitetyt muutokset ovat tervetulleita ja pelastuslaitokselle mahdollisia toteuttaa. Erityisen hyvänä pidetään kuulemismenettelyn nykyaikaistamista sähköisiä menetelmiä hyödyntäväksi. Kuulemistilaisuuksien järjestäminen on toistuvasti koettu varsin työlääksi niillä saavutettavaan erittäin vähäiseen hyötyyn verrattuna. Olisi toivottavaa, että jatkossa myös turvallisuustiedotteen jakelussa sallittaisiin pelkkä sähköinen vaihtoehto perinteisen painetun version sijasta. Tiiviillä kaupunkialueella sijaitsevissa kohteissa määritelmä turvallisuustiedotteen jakelusta henkilöille, jotka tarvitsevat suunnitelman tietoja suuronnettomuustilanteissa, on varsin tulkinnanvarainen. Tyypillisesti tällaisten kohteiden lähellä on hyvin vähän asuntoja, vaikka rakennusmassaa onkin runsaasti. Lisäksi suurin osa alueen lähistöllä liikkuvista henkilöistä on satunnaisia ohikulkijoita tai esimerkiksi turisteja, joita ei edes tavoiteta määrävälein jaettavalla turvallisuustiedotteella. 

Lisätiedot

Kari Ursin, palomestari, puhelin: 31030114

kari.ursin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sisäministeriö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi