Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

19.06.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

27 §

Virkasuhteen täyttäminen, Pelastuslaitos, palomestarin virka, työavain 27-15-19

HEL 2019-007077 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuskomentaja päätti valita palomestarin virkaan 1.9.2019 alkaen

**********

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut lääkärintodistuksen siitä, että on terveydellisesti kykenevä hoitamaan valittua virkaa.

Päätöksen perustelut

Virkaa haki määräaikaan mennessä 12 hakijaa, joista yhdeksän täytti kelpoisuusvaatimukset. Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin viisi hakijaa, joista edelleen kolme kutsuttiin tehtäväkohtaiseen soveltuvuusarviointiin.

Haastattelujen, soveltuvuusarviointien ja hakijoiden osaamisen kokonaisarvioinnin perusteella valintaryhmä piti edellä mainittua henkilöä soveltuvimpana.

Viran kelpoisuusehtona oli pelastuslain edellyttämä päällystötutkinto, vähintään B-luokan ajokortti sekä suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Lisätiedot

Pekka Itkonen, pelastustoimen suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 30037

pekka.itkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Hakijayhteenveto palomestarin virkaan valinta

2

Liite 2_Työpaikkailmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteen saajat

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi