Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

13.06.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

23 §

Pelastuslain mukaiset pelastusviranomaiset vuonna 2019

HEL 2019-001371 T 09 00 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti, että liitteessä mainittu henkilö on pelastuslain tarkoittama pelastusviranomainen.

Pelastusviranomainen on velvollinen käyttämään virkatoimissa virkapukua ja tarvittaessa esittämään viranomaisaseman todentavan pelastusasetuksen mukaisen erityisen henkilökortin.

Lisätiedot

Paul Nyberg, palomestari, puhelin: 31030132

paul.nyberg(a)hel.fi

Soili Lauren, hallintosihteeri, puhelin: 310 30011

soili.lauren(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastusviranomainen_13062019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi