Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

11.06.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

22 §

Sijaisen määrääminen, kaupunkiympäristön toimialalla Pelastuslaitoksen osastopäälliköiden sijaiset

HEL 2019-006010 T 00 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti, että osastopäälliköiden ollessa estyneenä heidän tehtäviään hoitavat päätöspäivästä alkaen seuraavat viranhaltijat:

**********

**********

**********

Tiedoksi osastopäälliköt, asianomaiset ja talousyksikkö.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi