Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

03.06.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

20 §

Pelastuslain mukaiset pelastusviranomaiset vuonna 2019

HEL 2019-001371 T 09 00 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti, että liitteessä mainittu henkilö on pelastuslain tarkoittama pelastusviranomainen.

Pelastusviranomainen on velvollinen käyttämään virkatoimissa virkapukua ja tarvittaessa esittämään viranomaisaseman todentavan pelastusasetuksen mukaisen erityisen henkilökortin.

Lisätiedot

Mikko Poutala, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31350

mikko.poutala(a)hel.fi

Soili Lauren, hallintosihteeri, puhelin: 310 30011

soili.lauren(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastusviranomainen 31052019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi