Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

23.05.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

18 §

Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, kolme palotarkastajan virkaa, työavain 27-12-19

HEL 2019-005658 T 01 01 01 01

Päätös

Haettavana oli kolme (3) palotarkastajan virkaa. Julkinen ilmoitus- ja hakuaika tehtäviin oli 11.4.-26.4.2019 klo: 16.00 (mol.fi, Helsinki Rekry ja LinkedIn).

Hakemuksia saapui yhteensä 21 kappaletta. Näistä viran hakuilmoituksessa vaaditut kelpoisuusehdot täytti 13 hakijaa. Hakemusten perusteella haastatteluihin valittiin kahdeksan hakijaa, joista kaikki saapuivat haastatteluun. Kaksi virkaa täytetään 1.6.2019 ja kolmas 6.9.2019 alkaen.

Rekrytointityöryhmä esittää, että 1.6.2019 alkaviin virkoihin valitaan:

**********

********** eduksi lasketaan turvallisuusalan tradenomin koulutus, Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta määräaikaisessa työsuhteessa hankittu työkokemus palotarkastajan tehtävistä sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella suoritettu valvontatyön perehdytyskurssi. Hän on osoittanut pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti hänelle osoitettuja työtehtäviä eri valvontatoimintojen parissa. Hän on omaksunut nopeasti monipuoliset työtehtävät niin paloilmoitinlaiteprosessissa kuin paloriskiasuntojenkin tarkastuksissa.

Myös henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat valintaa. Haastattelussa saatu vaikutelma vuorovaikutustaidoista ja kehittämisnäkemyksistä antavat hakijoiden joukosta parhaat edellytykset tehtävässä toimimiseen.

**********

********** eduksi lasketaan turvallisuusalan tradenomin koulutus, Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta määräaikaisessa työsuhteessa hankittu työkokemus palotarkastajan tehtävistä sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella suoritettu valvontatyön perehdytyskurssi. Hän on osoittanut pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti hänelle osoitettuja työtehtäviä eri valvontatoimintojen parissa. Hän omaksuu nopeasti eri toimintojen työtehtäviä ja on osoittanut esimerkillistä kykyä sopeutua työtehtävien muutoksiin.

Myös henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat valintaa. Haastattelussa saatu vaikutelma vuorovaikutustaidoista ja kehittämisnäkemyksistä antavat hakijoiden joukosta parhaat edellytykset tehtävässä toimimiseen.

6.9.2019 virkaan valitaan

**********

********** eduksi lasketaan monipuolinen työkokemus hätäkeskuslaitoksen, puolustusvoimien ja onnettomuustutkintakeskuksen tehtävistä. Hän on osoittanut omaavansa hyvän käsityksen palotarkastajan tehtävän sisällöstä sekä korkean motivaation tehtävässä toimimiseen. Turvallisuusjohtamisen ja inhimillisten tekijöiden syvä asiantuntijuus samoin kuin onnettomuustutkintaan ja viestintään liittyvä osaaminen on laaja-alaisesti pelastuslaitoksella hyödynnettävissä. Erityisesti osaaminen onnettomuustutkinnassa antaa erinomaiset edellytykset palontutkinnan tehtäviin. Näiden lisäksi hakijalla on myös pitkä työkokemus poikkeusoloihin varautumisesta ja kouluttajan tehtävistä, jotka antavat erinomaiset valmiudet palotarkastajan tehtävässä toimiseen.

Myös henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat valintaa. Haastattelussa saatu vaikutelma vuorovaikutustaidoista ja kehittämisnäkemyksistä antavat hakijoiden joukosta parhaat edellytykset tehtävässä toimimiseen.

Lisätiedot

Mikko Poutala, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31350

mikko.poutala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi