Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

14.05.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

17 §

Pelastustoimen ja ensihoidon palkat

HEL 2019-005415 T 01 02 00 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti vahvistaa pelastustoimen ja ensihoidon palkkausrakenteen ja lisätehtävistä maksettavat palkat liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan tehtäväpalkoista päättää henkilöstöjohtaja. Liitteessä mainitut tehtäväpalkat ovat henkilöstöjohtajan päättämät. Lisätehtävistä maksettavista palkoista päättää pelastuskomentaja. Lisätehtäväluokat ja niistä maksettavat korvaukset on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastustoimen ja ensihoidon palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Tiedoksi

HR

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi