Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

08.04.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

13 §

Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, palotarkastajan virka, työavain 27-7-19

HEL 2019-004081 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuskomentaja päätti valita palotarkastajan virkaan 8.4.2019 alkaen viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin seuraavan henkilön:

**********

Varalla:

**********

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on pelastuslaitos/pelastustoimen osasto. Tehtäväkohtainen palkka on 3286,05€/ kk + teknisen sopimuksen mukaiset lisät. Viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Perustuslain mukaan julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän harkinnan perusteella valitaan ansioitunein hakija.

Hakijoiden vertailussa painotettiin erityisesti hakijoiden osaamista ja kokemusta rakenteellisessa onnettomuuksien ehkäisyssä, paloteknisten laitteiden  suunnittelu- ja toimintaperiaatteista, henkilökohtaisia ominaisuuksia, työkokemusta pelastustoimessa sekä arvioitua perehdytystarvetta.

Valittavaksi esitetyllä on erittäin vahva kokemus ja ajantasainen osaaminen uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvästä paloteknisestä neuvonnasta sekä erinomainen paloteknisten laitteiden toiminta- ja suunnitteluperiaatteiden tuntemus. Helsingin pelastuslaitokselta aikaisemmin hankittu palotarkastajan työkokemus antaa erinomaiset valmiudet tehtävässä suoriutumiseen. Hakijalla on ajantasainen tuntemus pelastuslaitoksen toimintatavoista ja hänen arvioidaan olevan välittömästi kykenevä hoitamaan itsenäisesti kaikkia hänelle osoitettuja tehtävänkuvan osa-alueita.

Hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet puoltavat myös valintaa. Haastattelussa saatu vaikutelma vuorovaikutustaidoista ja kehittämisnäkemyksistä antavat hakijoista parhaat edellytykset tehtävässä toimimiseen.

Kokonaisarvion perusteella valittavaksi esitettyä on pidettävä hakijoista ansioituneimpana.

Lisätiedot

Mikko Poutala, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31350

mikko.poutala(a)hel.fi

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi