Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

05.03.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

10 §

Virkanimikkeen muuttaminen, turvallisuuskouluttaja, pelastuslaitos

HEL 2019-002229 T 01 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti muuttaa turvallisuuskouluttajan virkanimikkeen (vakanssi 018365) palotarkastajan virkanimikkeeksi 1.3.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Turvallisuuskouluttajien vakanssit ovat yleisesti toimia eivätkä virkoja. Päätöksen kohteena olevan vakanssin vapauduttua vakanssi on tarkoituksenmukaista käyttää palotarkastajan tehtäviin. Vakanssi on avoinna 1.3.2019 alkaen, joten muutoksen johdosta ei ole tarpeen järjestää kuulemista.

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Tiedoksi

HR

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi