Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

01.03.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

9 §

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla pelastuslaitoksen hankintojen tekemisestä 2019

HEL 2019-002438 T 00 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti, että

**********

on oikeus tehdä hankintoja, joiden arvonlisäveroton arvo on enintään 15.000 euroa.

Hankinnoissa on noudatettava ohjetta 11/2019.

Päätöksen perustelut

Pelastuskomentaja on päättänyt työntekijöiden hankintavaltuuksista ja laskujen hyväksymisvaltuuksista asialla HEL 2019-000943 ja pelastuslaitoksen ohje 11/2019.

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Tiedoksi

Talousyksikkö ja asianomainen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi