Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

15.02.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

8 §

Suomenlinnan ambulanssin suorahankinta

HEL 2018-011827 T 02 08 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti tilata Profile Vehicles Oy:ltä Suomenlinnan ambulanssin suorahankintana hintaan 154.704,00 euroa (ilman autoveroa ja alv 0%) sekä varaamaan mahdollisille lisävarusteille ja muutostöille 10.000 euroa (alv 0%) yhteensä 164.704,00 euroa (alv 0%) käyttäen rahastoon 8050301 (pelastustoimen irtaimen hankinta) varattuja määrärahoja. Edelleen pelastuskomentaja päätti oikeuttaa teknisen päällikön hyväksymään hankintaan liittyvät laskut.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua taikka tekemällä valituksen  markkinaoikeudelle taikka molemmat.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitos on kilpailuttanut kansallisella avoimella menettelyllä Suomenlinnan ambulanssin hankinnan. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Valtioneuvoston työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämillä Internet -sivuilla (http://www.hankintailmoitukset.fi); HILMA -ilmoituskanavassa. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 12.12.2018 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä ei jätetty yhtään tarjousta.

Pelastuslaitos käynnisti suorahankintamenettelyn (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 40 §, 1). Se pyysi neuvotteluun K Caara Oy:n (perusauton toimittaja) ja Profile Vehicles Oy:n (päällisrakenteen toimittaja), joiden se tiesi markkinatutkimuksen perusteella pystyvän tarjoamaan ambulanssia ratkaisevan tärkeällä ominaisuudella eli alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisella perusauton riittävän matalalla lattiatasolla. Riittävän korkealla sisätilalla varustetun maksimikorkeuden alittavan ambulanssin mitoitus on ratkaisevan tärkeä, koska se tulee toimimaan Suomenlinnan ympäristössä ja leveydeltään ja korkeudeltaan rajatussa huoltotunnelissa Suomenlinnan ja mantereen välillä.

Neuvottelu K Caara Oy:n ja Profile Vehicles  Oy:n kanssa käytiin 15.1.2019 ja 28.1.2019. Alkuperäisiin avoimen menettelyn tarjouspyynnön ehtoihin ei tehty olennaisia muutoksia. Ehtoja muutetiin ainoastaan siten, että pelastuslaitos (tilaaja) vastaa matka-ja majoituskuluista itse.

Neuvottelujen jälkeen tuloksena Profile Vehicles Oy jätti hankintayksikön asettamien ehtojen mukaisen hyväksyttävän tarjouksen 28.1.2019.

Suorahankinnalla saadun tarjouksen hinta vastaa hankintayksikön käsitystä hankittavan ambulanssin yleisestä hintatasosta nykyisessä markkinatilanteessa.

Hankinta-asiakirjat ovat nähtävissä sihteerillä.

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31470

marten.hellbom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pelastuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi