Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

29.01.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

6 §

Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen kaupunkiympäristön toimiala, pelastuslaitos

HEL 2019-000344 T 00 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasäännön ja henkilöstöasioiden päätöksenteon delegointia koskevan liitteen 1.2.2019 alkaen liitteiden mukaisesti.

Intra ja PEL A-Ö

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintasääntö 01 02 2019.pdf

2

Henkilöstöhallinnon delegoinnit 1.2.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi