Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

16.01.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

4 §

Pelastuslaitoksen henkilöstökerhoille myönnettävät avustukset 2019

HEL 2019-000214 T 01 04 04 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti jakaa henkilöstökerhoille toiminta-avustuksia vuodelle 2019 yhteensä 17 500 euroa seuraavasti:

**********

Tiedoksi: Hakijat  ja talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Avustuksia on jaettu kerhoille, jotka ovat toimittaneet hakemuksen sitä koskevien ohjeiden mukaisesti määräajassa. Avustusten määrää harkittaessa on otettu huomioon yhdistyksen jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne, sen järjestämän toiminnan laajuus, jäsenmaksun suuruus ja muu omarahoitus sekä haetun avustuksen määrä suhteessa jäsenmäärään. 

Yhdistyksen toiminnan luonne huomioiden myönnetty avustus tulee käyttää kunkin avustusvuoden toimintaan.

Avustuksia ei myönnetä kerhoille, joiden toiminta on suunnattu yhden aseman tai toimintayksikön henkilöstölle.

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi