Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Pelastuslaitos

 

 

 

08.01.2019

 

 

 

 

Pelastuskomentaja

 

 

 

 

2 §

Sopimuskorvauksen myöntäminen sopimuspalokunnille turvallisuusviestinnästä 2018

HEL 2018-013427 T 02 05 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti maksaa sopimuspalokunnille turvallisuusviestinnän ja omavalvonnan suorittamisesta korvauksia vuodelta 201 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Korvaustasosta onnettomuuksien ehkäisyn suoritteisiin liittyen on määräykset aluepalokuntasopimuksen liitteessä 4 sekä pelastuskomentajan päätöksessä HEL 2014-013633.

Jakelu: Talousyksikkö ja sitä kautta sopimuspalokunnat

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

VPK Tuvi-korvaukset 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, pelastuslautakunta

Tiedoksi

Talousyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 112

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi